Oplaadpunt elektrische auto op de parkeerplaats hoek Alteveer – Nieuwstraat (ten oosten van Nieuwstraat 37) in Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit De Wolden. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2020-24564
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2020

 

Omschrijving:

Burgemeester en Wethouders van De WoldenGelet op: De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,Overwegende: • dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort van het college van burgemeester en wethouders;• dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;• dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van een parkeerplaats ten oosten van Nieuwstraat 37 in Alteveer op de hoek van Alteveer - Nieuwstraat;• dat er per elektrische laadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;• dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als een parkeerplaats die als specifiek doel heeft het opladen van elektrische voertuigen;• dat de laadpaal openbaar is en elke elektrische auto er mag laden• dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.Besluiten: • twee parkeerplaatsen, bij de laadpaal, op de parkeerplaats ten oosten van Nieuwstraat 37 in Alteveer op de hoek van Alteveer – Nieuwstraat in Alteveer aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;• dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB501 – schuin (links/rechts wijzend), volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen;Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.De Wolden, d.d. 6 mei 2020.Namens Burgemeester en Wethouders van De Wolden, Arthur WijngaardenAfdelingshoofd Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving.Ter visie leggingDit verkeersbesluit wordt op 6 mei 2020 gepubliceerd in de Wolder Courant (gemeentelijke pagina).Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de mevrouw M. Kloosterman van de afdeling Economie en Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0528.Bijlage(n):- Situatietekening de parkeerplaats ten oosten van Nieuwstraat 37 in Alteveer op de hoek van Alteveer Nieuwstraat in Alteveer.Niet eens met het besluitBent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op www.dewolden.nl, per e-mail (info@dewolden.nl) of schriftelijk via het postadres van de gemeente.In het bezwaarschrift vermeldt u:- uw naam en adres- de datum van uw bezwaarschrift- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt- waarom u het niet met het besluit eens bentVoorlopige voorzieningDiende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen