Z- 18-048159 Gemeente Stadskanaal: verleend omgevingsvergunning “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Barkelazwet, Zonnepark Alteveer” en verklaring van geen bedenkingen (uitgebreide procedure)

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2019-59325
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2019

 

Omschrijving:

besluit verlenen omgevingsvergunning uitgebreide procedure en verklaring van geen bedenkingenBurgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 ͦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning "Onstwedde, Alteveer en Mussel, Barkelazwet, Zonnepark Alteveer” met de bijbehorende bestanden hebben verleend. Met deze omgevingsvergunning wordt, het bouwen van een zonneparkmogelijk gemaakt. (NL.IMRO.0037.OV1816-vs01)Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat de gemeenteraad ten behoeve van hierboven genoemde omgevingsvergunning, een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.Waar kunt u het besluit inzien?De verleende omgevingsvergunning inclusief de bijbehorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad liggen vanaf 31 oktober 2019 tot en met 11 december 2019 voor eenieder ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u de stukken in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1816-vs01 en op https://www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.html.U wilt beroep instellen?Beroep kan ingediend worden door:1.Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen;2.Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend;3.Eenieder tegen wijzigingen ten opzichte van de ontwerp stukken, maar alleen voor zover iemand hierdoor benadeeld is.Beroep instellen kan tijdens de termijn van terinzagelegging bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen). Wanneer treed de omgevingsvergunning in werking?De omgevingsvergunning treedt in werking daags na het verstreken van het beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist. U wilt nadere informatie?Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer M. de Heer, 0599 631 631.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen