Rectificatie: Ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan Buitengebied De Wolden: Ruimte voor Ruimte Alteveer 36 en Zuidwolde sectie G nummer 1787 (naast Burgemeester Tonckensstraat 72), De Wolden

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit De Wolden. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2013-27415
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Dit wijzigingsplan van het bestemmingsplan Buitengebied De Wolden is op 3 september 2013 door het college van burgemeester en wethouders ongewijzigd vastgesteld. Zij maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend. Aanleiding voor de wijziging vormt het initiatief om het beleid voor ‘Ruimte voor Ruimte’ toe te passen op het agrarisch bedrijf aan Alteveer 36 in Alteveer. Het agrarisch bouwblok verdwijnt en aangezien de compensatiewoning om milieutechnische redenen niet ter plaatse gebouwd kan worden, wordt deze naast Burgemeester Tonckensstraat 72 in Zuidwolde gerealiseerd, op het perceel kadastraal bekend, Zuidwolde sectie G, nummer 1787. Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan liggen vanaf 3 oktober 2013 tot en met 13 november 2013 ter inzage. Inzien kunt u via dewolden.nl of een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Het wijzigingsplan treedt in werking op 14 november 2013. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen