Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Alteveer’ en beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Alteveer’ vastgesteld

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ommen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2012-8771
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2012

 

Omschrijving:

Het college van de gemeente Ommen maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad van Ommen op 19 april 2012 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Alteveer’ en het beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Alteveer’ vast te stellen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan met vaststellingsbesluit liggen vanaf donderdag 3 mei 2012 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van het Publieksplein, Chevalleraustraat 2 in Ommen. Het vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan met vaststellingsbesluit zijn tevens electronisch te raadplegen op de website van de gemeente Ommen www.ommen.nl en op de website www.ruimtelijke.plannen.nl. De bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, worden tevens langs deze weg ter beschikking gesteld. Voor zover dit niet het geval is wordt in de toelichting aangegeven op welke wijze het analoge stuk beschikbaar is. Het vastgestelde bestemmingsplan en het vastgestelde beeldkwaliteitsplan hebben betrekking op het bedrijventerrein Alteveer dat is gelegen aan de noordzijde van de kern Ommen, ten westen van de woonwijk Alteveer en ten noorden van het bedrijventerrein De Strangen. Het vastgestelde bestemmingsplan is een op beheer gericht bestemmingsplan met daarbij passende ontwikkelingsruimte voor de bedrijven op het terrein. Daarnaast is het plan aangepast aan de nieuwe regels die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De belangrijkste bestemming in dit plan is de bestemming ‘Bedrijventerrein’. Daarnaast is gelijktijdig met het opstellen van dit bestemmingsplan voor dit plangebied een beeldkwaliteitsplan gemaakt waarmee wordt beoogd de uitstraling van dit deels verouderde bedrijventerrein te verbeteren. Het gelijknamige beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt om het bedrijventerrein stap voor stap te laten groeien tot een samenhangend geheel met een hoogwaardige beeldkwaliteit. Gedurende voornoemde termijn kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen uitsluitend het vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Alteveer’ bij de Raad van State: a. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze naar voren te brengen. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijkertijd met het indienen van beroep aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) vragen een voorlopige voorziening (schorsing) te treffen. Indien binnen genoemde termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen