Vastgesteld bestemmingsplan ‘Alteveer-Beethovenlaan’, Arnhem

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Arnhem. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2013-8825
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 25 maart 2013 ongewijzigd heeft vastgesteld Het bestemmingsplan ‘Alteveer-Beethovenlaan’ Het bestemmingsplan ‘Alteveer-Beethovenlaan’ en het besluit tot vaststelling liggen met ingang van 4 april 2013 tot en met 15 mei 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het stadhuis, loket BWL, Koningstraat 38. Het bestemmingsplan is met ingang van 4 april 2013 ook via internet in te zien op www.arnhem.nl/bestemmingsplan (technische storingen voorbehouden). Daarnaast is het plan ook te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.787-0301. De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres: http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.787-/NL.IMRO.0202.787-0301 Het plangebied omvat het gedeelte van de Beethovenlaan tussen de Cattepoelseweg en de Sweelincklaan. De aanleiding voor de bestemmingsplanwijziging wordt gevormd door de herinrichting die plaats gaat vinden aan de Beethovenlaan in Alteveer. Deze herinrichting is een onderdeel van de Buiten Gewoon Beter-werkzaamheden die in Alteveer en Cranevelt worden uitgevoerd (of voor een deel ook al uitgevoerd zijn). Er wordt een aantal dwarsparkeerplaatsen aangelegd en de inrichting van het gedeelte bij de winkels wordt meer pleinachtig, doordat er overal klinkers worden toegepast. Bij deze herinrichting vindt er ook een verschuiving plaats van verharding naar groen en vice versa. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedurende de aangegeven termijn van zes weken na bekendmaking beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voorts kan, indien beroep is ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen