Gemeente Arnhem - BESLUIT Alteveer-oost tijdelijke verkeersmaatregelen 2013-2014

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Arnhem. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2013-18217
  • Onderwerp: Verkeer | Weg
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Zaaknummer: 2013-06-01503 Op 17 juni jl. is de uitvoering gestart van riolering- en herbestratingwerkzaamheden in het kader van het gemeentelijke Buitengewoon Beter-project. Om voldoende ruimte te hebben om dit werk te kunnen uitvoeren moet een aantal wegen geheel of gedeeltelijk worden afgezet. Om de werkzaamheden op een zo veilig, doeltreffend en snel mogelijke manier te kunnen uitvoeren zijn tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk. De werkzaamheden zullen ongeveer tot juni 2014 duren. De tijdelijke verkeersmaatregelen vinden wij noodzakelijk om verkeersonveilige situaties en hinder, overlast of schade te voorkomen. Daarbij vinden wij de tijdelijke verkeersmaatregelen van belang voor veilige omstandigheden op het werkterrein en een ongehinderde voortgang van de werkzaamheden. De in onderstaand verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) genoemde belangen: • het verzekeren van de veiligheid op de weg, • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, • het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu. De tijdelijke verkeersmaatregelen zouden in strijd met het in artikel 2 WvW 1994 genoemde belang tot het verzekeren van de vrijheid van het verkeer kunnen worden geacht. Wij beseffen dat de tijdelijke maatregelen een beperking van die vrijheid opleveren omdat er verder moet worden gereden om parkeergelegenheid te vinden of bepaalde bestemmingen te bereiken. De eerdergenoemde belangen uit artikel 2 van de WvW als het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers wegen naar onze mening zwaarder. Het feit dat er in voorkomende gevallen moet worden omgereden of iets verder weg moet worden geparkeerd, is naar onze mening niet onevenredig in verhouding tot het doel van de tijdelijke verkeersmaatregelen. Om de overlast en hinder zoveel mogelijk te beperken, hebben wij de nodige inspanningen verricht. Zo zullen de werkzaamheden straatsgewijs worden uitgevoerd en wordt het afsluiten van weggedeeltes zoveel mogelijk in tijd beperkt. Er wordt rekening gehouden met bereikbaarheid door brandweer, politie en ambulance. Er heeft overleg plaatsgevonden met de regiopolitie Gelderland-Midden. Op grond van het voorgaande komen wij tot het volgende besluit. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelet op: - artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de WvW 1994, - het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), - het bepaalde in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer - het bepaalde in de artikel 15 van de WvW 1994; mede gelet op: - het Algemeen mandaat- en volmachtbesluit gemeente Arnhem 2013, - het Ondermandaatbesluit cluster Openbare Ruimte; b e s l u i t e n: Van juni 2013 tot juni 2014, of zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk zal blijken: 1.Door het plaatsen van borden overeenkomstig model C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 de volgende straten in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee: 1: Bernhard Zweerslaan/Cattepoelseweg 2: Bernhard Zweerslaan/Sweelincklaan 3: Van Blankenburgstraat/Obrechtsraat/Sweelincklaan 4: Brandts Buysweg/Sweelincklaan 5: Beethovenlaan/Bernhard Zweerslaan/Sweelincklaan 6: Beethovenlaan/Cattepoelseweg 2. De gesloten verklaring volgens de borden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 te ondersteunen door het plaatsen van hekwerken, afzettingen e.d. 3. dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken. het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, namens het college, Nico Glasbergen Hoofd van de afdeling Vergunningen en Toezicht Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is verzonden c.q. bekendgemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem (Postbus 9200, 6800 HA Arnhem) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen, onder vermelding van datum en zaaknummer van het besluit. Tevens kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Walburgstraat 2-4, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen