Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Alteveer en ontwerp Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ommen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2011-23277
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2011

 

Omschrijving:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen maken bekend, dat vanaf donderdag 22 december 2011 gedurende 6 weken in het gemeentehuis bij de balie van het Omgevingsplein, Chevallereaustraat 2 te Ommen ter inzage liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Alteveer’ en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Alteveer’. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens elektronisch te raadplegen op de website van de gemeente Ommen: www.ommen.nl alsmede op de website www.ruimtelijke.plannen.nl De bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, worden tevens langs deze weg ter beschikking gesteld. Voor zover dit niet het geval is wordt in de toelichting aangegeven op welke wijze en waar het analoge stuk beschikbaar is. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan hebben betrekking op het bedrijventerrein Alteveer dat is gelegen aan de noordzijde van de kern Ommen, ten westen van de woonwijk Alteveer en ten noorden van het bedrijventerrein de Strangen. Het ontwerpbestemmingsplan is een op beheer gericht bestemmingsplan met daarbij passende ontwikkelingsruimte voor de bedrijven op het terrein. Daarnaast is het plan aangepast aan de nieuwe regels die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De belangrijkste bestemming in dit plan is de bestemming ‘Bedrijventerrein’. Daarnaast is gelijktijdig met het opstellen van dit bestemmingsplan voor dit plangebied een beeldkwaliteitsplan gemaakte waarmee wordt beoogd de uitstraling van dit deels verouderde bedrijventerrein te verbeteren. Het gelijknamige beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt om het bedrijventerrein stap voor stap te laten groeien tot een samenhangend geheel met een hoogwaardige beeldkwaliteit. Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd aan: de gemeenteraad van Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen. Een mondelinge zienswijze kan binnen de termijn van ter inzage legging uitsluitend worden ingebracht via de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met het secretariaat van de afdeling telefoon 0529-459178. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbeeldkwaliteitsplan de zienswijze betrekking heeft.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen