Z-21-093485 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor “Landelijk gebied, Tangerveldweg 18”, in Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2023-512350
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 28 november 2023 een omgevingsvergunning is verleend.Tevens maakt het bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal op 16 oktober 2023 heeft ingestemd met een bijbehorende verklaring van geen bedenkingen (VVGB) en dat de VVGB samen met het besluit omgevingsvergunning met de bijhorende stukken voor zes weken voor een ieder digitaal ter inzage wordt gelegd. Het plangebied omvat het perceel gelegen aan de Tangerveldweg 18 in Alteveer. De vergunning heeft als IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.OV2105-vs01.De vergunning heeft betrekking op de volgende in de Wabo genoemde activiteiten:- het bouwen van een bouwwerk;- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.Wat is de aanleiding?De omgevingsvergunning wordt verleend voor het afwijken van de agrarische bestemming ten behoeve van het gebruik als hoveniersbedrijf, het vergroten van de bedrijfswoning en het realiseren van een bedrijfsgebouw.Tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage lag, zijn geen zienswijzen ingebracht. Het definitieve besluit wijkt dan ook niet af van het ontwerpbesluit.U wilt het besluit inzien?Het besluit met de bijbehorende stukken waaronder de VVGB liggen vanaf 1 december 2023 tot en met 11 januari 2024 voor een ieder ter inzage. U kunt de verleende omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037. OV2105.vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Ook kunt u de omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken waaronder de VVGB op werkdagen digitaal inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.U wilt beroep instellen?Tegen deze beschikking met de bijbehorende stukken waaronder de VVGB kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend zijn en ten minste bevatten:1.naam en adres van de indiener;2.dagtekening;3.een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is;4.de gronden van het beroep.U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikking over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).U wilt een voorlopige voorziening treffen?Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.U heeft nog vragen?Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen