Z-21-089316 - Gemeente Stadskanaal: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Onstwedde, Alteveer en Mussel, Zandtangerweg 33A’ en besluit hogere grenswaarde geluid tussen Zandtangerweg 33 en 35 te Mussel

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2022-308148
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2022

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, op 27 juni 2022 het bestemmingsplan ‘Onstwedde, Alteveer en Mussel, Zandtangerweg 33A’ (NL.IMRO.0037.BP2109-vs01) heeft vastgesteld. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken tevens bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder, alsmede op grond van artikel 110a lid 1 Wgh, ten behoeve van het bestemmingsplan “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Zandtangerweg 33A”, op 25 mei 2022, vanwege wegverkeerslawaai, een hogere grenswaarde geluid van 57 dB op de gevel vast te stellen. Wat is de aanleiding van het bestemmingsplan?De directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het voornemen van de initiatiefnemer om ter plaatse een vrijstaande woning te bouwen.Wat is de aanleiding van het besluit hogere grenswaarde geluid?De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg, spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluidsbelasting toestaan. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar dan een apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’. In dit geval veroorzaakt het wegverkeer op de Zandtangerweg te veel geluid voor de nieuwe woning. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor een ‘besluit hogere waarde’ genomen.Waar kunt u het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde inzien?Het vastgesteld bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het besluit hogere grenswaarde liggen vanaf 7 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022 voor eenieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder het IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.BP2109-vs01, en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Tevens kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het besluit hogere grenswaarde op werkdagen digitaal inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.U wilt beroep instellen tegen het raadsbesluit?Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan door eenieder beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.U wilt bezwaar maken tegen het besluit hoger waarde geluid?Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal. Het adres is Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:1.naam en adres;2.datum;3.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;4.de reden van bezwaar.Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen. U wilt een voorlopige voorziening treffen?Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor zowel het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken als het besluit hogere grenswaarde geluid in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/Bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het betreffende besluit op.U heeft nog vragen?Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen